Algemene voorwaarden

Drone-Kopen.be is niet verantwoordelijk voor ongevallen door het al dan niet verkeerd gebruik van RC modellen, al dan niet te wijten aan technisch falen of storingen.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Er zijn echter uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt volgende regeling:

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Deze uitzonderingsclausule geldt voor:

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend).
 3. Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen
 4. Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
 5. Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
 6. Inschrijvingen op één van onze workshops kan tot 2 dagen voor de workshop geannuleerd worden

1 TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Pegatex’

Pegatex N.V., tevens handelend onder de handelsnamen: Drone-Kopen.be, Suri Marketing, MIJN4x4.be

‘Koper’

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pegatex in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument Koper’

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

‘Producten’

het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

‘Website(s)’

de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door Pegatex beheerd worden: www.drone-kopen.be, www.mijn4x4.be, www.suri.be

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Pegatex, alsmede op alle met Pegatex aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Pegatex is ingestemd.
 5. De Websites richten zich uitsluitend op de Belgische markt. De Koper dient in België te verblijven om op de Website te bestellen.
 6. Pegatex behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 7. Door het gebruik van de Websites van Pegatex en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
 8. Pegatex is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
 4. Koper en Pegatex komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Pegatex gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Pegatex in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pegatex worden gecorrigeerd.
 4. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. BETALING

 1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

o    Overschrijving

o    Bancontact/Mister Cash

o    Kredietkaart (VISA, MasterCard)

o    Paypal account

Bij Bestellingen via Afhaling kan op de volgende manieren worden betaald:

o    Contant

Pegatex kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website. Voor het gebruik van bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen additionele kosten in rekening worden gebracht, dit zal duidelijk gecommuniceerd worden net voor betaling.

 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.
 2. In het geval door Pegatex een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Pegatex is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
 5. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Pegatex, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 6. In geval van niet tijdige betaling is Pegatex bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Pegatex ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Pegatex streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.  Als de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoor je dat zo snel mogelijk. Op dat moment kun je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort.
 3. Bij producten besteld ‘in nabestelling’ of als ‘pre-order’, kunnen we geen uiterlijke leveringsdatum garanderen. Ten alle tijde kan van de aankoop worden afgezien mits een e-mail naar info@drone-kopen.be met vermelding van het ordernummer. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort.
 4. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 6. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 7. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Pegatex het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 8. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Pegatex gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Pegatex schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
 2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Pegatex is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. RECHT VAN VERZAKING EN RUILING

 1. De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna ?W.M.P.C.?), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen (bij uitbreiding tot 30 dagen). Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Pegatex. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Pegatex, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
 2. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Pegatex binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Pegatex betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Pegatex van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
 3. Pegatex is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 4. Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
 5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.
 6. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van Pegatex worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. In beginsel geldt voor door Pegatex geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Pegatex in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
 2. Indien Pegatex om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Pegatex of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 4. Lees voor het vliegen goed de handleiding. Wees altijd voorzichtig met vliegen en houdt wetgeving in de gaten met betrekking tot de regels van het modelvliegen in het land van aankoop en gebruik. Vliegen in België is enkel toegestaan op daarvoor voorziene terreinen, professioneel gebruik is verboden.
 5. Pegatex is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan helicopters, quadcopters of andere objecten door het bewust- en/of onbewust verkeerd aanwenden van de RC producten. Hieronder vallen specifiek, doch niet alleen, de mogelijke gevolgen van ‘crashes’. Defecten, breuken etc. die ontstaan ten gevolge van het besturen/landen. Lees voor het gebruik nauwkeurig de aanwijzingen op de verpakking, neem telefonisch of per e-mail contact op en/of raadpleeg onze website.
 6. Zoals iedere batterij zijn ook de accu’s van onze producten aan slijtage onderhevig. Een algemeen kenmerk van batterijen is dat deze na verloop van tijd sneller leeglopen en minder goed werken. Het wordt om die reden dan ook een verbruiksartikel genoemd. Om die reden kunnen wij maar een beperkte garantie van 6 maanden bieden op de batterijen die wij bij onze producten verkopen. Indien er bij de accu een langere garantie vanuit de fabrikant wordt gegeven, dan kunt u hier uiteraard aanspraak op maken. Wanneer de accu niet uitneembaar is, geldt er een garantie periode die gelijkstaat aan die van het product mits dit wordt vermeld in de voorwaarden van de fabrikant.

10. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Pegatex niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Pegatex is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Pegatex, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pegatex, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12. PERSOONSGEGEVENS

 1. Pegatex zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .
 2. Pegatex neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Pegatex, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. DIVERSE BEPALINGEN

 1. De maatschappelijke zetel van Pegatex N.V. is gevestigd te 8573 Tiegem, Tjampensstraat 10, met BTW nummer 0428294986. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Pegatex op voormeld adres of naar het e-mail adres info@Pegatex.be.
 2. De Pegatex klantenservice (0478 88 20 40) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 3. Pegatex streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Pegatex, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Pegatex een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Pegatex met betrekking tot de erin opgenomen materie.